برای این که شرکت ما فعالیت قانونی داشته باشد و بتواند به حیات خود ادامه بدهد، لازم است در مراجع قانونی ثبت شود. در ایران، مرجعی که برای ثبت شرکت‌ها درنظر گرفته شده، اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری است.

وقتی شرکتی به ثبت می‌رسد، هرتغییری و هرگونه فعالیتی از جانب شرکت در روزنامه رسمی کشور و روزنامه‌های کثیرالانتشار آگهی می‌شود. به همین ترتیب تمامی مشتریان و معامله‌کنندگان با شرکت از فعالیت‌های آن شرکت اطلاع پیدا می‌کنند.